جدول معادلسازی روانکار ها

بهران نفت پارس ایرانول شل توتال کاسترول موبیل
توان Rotella SX Super A CRI monogtde Delvac 1000
توان  سوپرکیان 3000 Talona Super A XL Delvac 1000
جنوب رخش شتاب سوپر جم 4000 Rotella X CRH multi Delvac Special Super
خودرو تیزرو 6000 Shell Helic Motor Oil Quartz 2500
Quartz 3000
MGO Mobil HD
تکتاز ارس 8000 Helix Red Quartz 4000 GTX Castrol Motor Oil SuperFlow XD
پیشتاز پایا 12000 Helix Quartz 5000 GTX compact Small Engine Oil Mobil Extra 4t
سوپر پیشتاز سوپر پایا

16000

30000

Helix Super Quartz 5000 SL
Quartz 7000
Quartz 9000
Magnatec
GTX
Mobil Super XHP
Mobil Super FE Special
رانا سوپر پیشرو Formula Shell
Helix Ultra
Helix Plus
Quartz INEO MC3 GTX High Mileage
Magnatec
Mobil clean 5000
Mobil Super 2000
Mobil Super 3000
صحرا کویر خلیج D-4000 S 7294 Oil
Rotella X
Rubia B
Rubia H
Tropical Delvac 1200
بندر Rimula D Rubia C CRD Delvac 1200 D
شهاب 
آذرخش ویژه
پاسارگاد
هامون
D-5000
D-7000
Rimula D Rubia C CW
CRD
Delvac 1300
هیرمند
لنج
Rimula Plus Rubia X ViscoPlus 2000 Delvac Super Series
ژنراتور کلاس I ژنراتور
ژنراتور ویژه
Rimula J Rubia D HD Delvac 1300
خودرو دیزل
لنج
رعد
دیزل D-9000 Rimula M
Rimula D extra
Rubia XT
Rubia 4200
GTD Delvac Super
پایدار D-15000
D-17000
Rimula X MultiGrade
Rimula D
Rubia Tir 6600 Tection Medium
Tection J-Max
سوپر توربو دیزل
توربو E III
سوپر پایدار Rimula Ultra XT
Rimula X
Rubia Tir 8600
Rubia Tir 7400
Rubia Tir 7200
Tection Global Agri PowerMax Delvac 1
ATF II انتقال اتوماتیک ATF II ATF II Fluide II D
Fluide ATX
TQ-D Mobil ATF 220
ATF III انتقال اتوماتیک ویژه ATF III Donax TX
Donax TG
Fluide G3
FluideMatic
Transmax Z Mobil ATF 320
مدوس Donax Transmission Mobilube C
سمند MB
سمند
مدوس EP EP Spirax G
Spirax GX
Total EP
Total EP FE
EP Range Mobilube GX-A
75W80
75W90
سمند
Spirax GSX Spirax GSX Transmission BV
Transmission XI
Syntrans Max Mobilube XHP
سمند ویژه
سمند VMB
مدوس EPS Spirax A
Spirax AX
Spirax A
Spirax AX
Transmission TM
Transmission XPM
Transmission RS
EPX Range Mobilube HD Plus
75W90
سمند ویژه
Helix Synthetic Gear Helix Synthetic Gear Transmission BM
Transmission ALD
Syntec Gear Oil Mobil Delvac Synthetic Gear Oil
Mobilube SHC
پاک فلاشینگ FL Classis A Flushing Oil Flushing Oil Flushing Oil
کیوان C Vitrea
Morlina
Cirkan C Magna Vactra
کیوان مبارکه Morlina T
Vitrea M
Cortis RM MAGNA XX vacuoline 500
گردان ویژه تراکتور Harvella T Multagri TM
Multagri Super
Agri MP
Agri MP Plus
Mobil Agri Extra
Mobil Agri Super
گردان UTTO Donax TD Transmission WB
Transmission MP
Agri Trans Plus Mobil Fluid 424
لوکوموتیو BM لکوموتیو EMD Caprinus HTD Rubia G LocoMax DIOL RD
لعل
کهربا
شاسی
رواند (کاپ)
Unedo
Livona
Impervia CL
Spheerol L
Grease AA
Grease 4D
یاقوت ماهان Alvania
Alvania R
Alvania RL
Multis Spheerol MP Mobilux
Mobilgrease MP
یاقوت EP ماهان Alvania EP Multis EP Spheerol EPL
Castrol HDLithium
Mobilux EP
دی
بهمن
سهند
سهند ویژه
AF-G ShellZone Antigel Castrol AntiFreeze AntiFreeze Extra
پارس لاک FormulaShell TM Brake Fluid DOT-3 HBF3 Castrol Brake Fluid Dot 3 Mobil Brake Fluid Dot 3
پارس لاک Shell Brake Clutch Fluid DOT-4 Super HBF3 Ferodo Brake Clutch Fluid Dot 4 Mobil Brake Fluid Dot 4
دوچرخ سیکلت دو زمانه
دو زمانه ویژه
Advance SX 2 Special 2T Castrol 2T Mobil Super 2T
تندر تیزرو M100
M150
Lawn 4
Mower
4T Activ 4T Mobil Super 4T
پاک پارس CNG Helix CNG
Rimula NX
Quartz CNG GTX CNG Delvac Super GEO
گازسوز VEM Mysella MA Nateria MJ CRF Mobil Pegasus 710
گازسوز VEM
گازسوز STL
پارس گازسوز G.I.C.X Mysella LA Nateria MH Duratec L Mobil Pegasus 705
Mobil Pegasus 905
شبدیز 10
قطره ویژه توان 10
قطره سوپرکیان 10 ایرانول 10 Talona Rubia B
Rubia H
Mobil Hydrolic
آذرخش ویژه 10 پاسارگاد 10
هامون 10
D-7000 Rimula D
Rimula XT
Rubia S
Rubia C
CRD Mobil Delvac Hydrolic
هیدرولیک H بابک ویژه
بابک
H SHell Tellus Azolla ZS Hysphin AWS Mobil DTE 20 Series
درفش بابک CX Hydrolic Fluid
Tellus C
Cirkan RO Hysphin VG Mobil DTE Oil Named Series
  Tellus DO Azolla DZF Vario HDX Mobil Hydrolic Oil HLPD
هیدرولیک HP H GTL Tellus S Azolla AF Hysphin ZZ Mobil Hydrolic Oil M
هیدرولیک T هیدرولیک
اتوماتیک
Tellus T Equivis ZS Hysphin AWH-M Mobil DTE 10M Series
هیدرولیک TX Tellus TX Equivis ZS Mobil SHC 500 Series
توربین
توربین EP
توربین HB
HBX
Turbo Oil Perfecto T Mobil DTE Oil
توربین SP توربین گازی
GT
GTL Turbo GT TurboSPEC 925 HQ Mobil DTE 700
توربین توربین HB
HBX
Turbo Oil T Perfecto T Mobil DTE 790 Series
توربین SP توربین گازی
GT
GTL Turbo Oil T
Turbo Oil J
Preslia Mobil DTE 700 Series
Turbo Oil GT Preslia GT- Mobil DTE 800 Series
کمپرسور VDL کمپرسور VDL Corena S Dacnis VS Aricol PD Mobil Rarus 400 Series
LPT Dacnis LD Mobil Rarus SHC 1000 Series
کمپرسور VDL Corena AS Dacnis SH Aricol SR Mobil SHC 600 Series
Madrella Oils GP
Madrella Oils GS
Orites DS Aricol PG Glygoyle Series
Corena D Mobil Pegasus 505 Series
Corena P Dacnis P Rarus 800 Series
سرد
سرد ویژه
کمپرسور برودتی Clavus Lunaria FR Icematic Series Mobil Gleargoyle Arctic
بردبار نیسان IG Omala Oil Carter EP Alpha SP Mobil Gear XMP
Omala Oil F Carter ST Tribol 110 Mobil Gargoyle HE Series
Mobil Gargoyle Series
بردبار PS Omala Oil HD Carter SH AlphaSyn HG
AlphaSyn EP
Mobil Vactra Oil Numbered Series
Mobil Vacuoline 1400 Series
بردبار PG Tivela S
Tivela W
Carter SY AlphaSyn PG Mobil Almo 500 Series
مقاوم
مقاوم K
راک دریل Tonna T
Tonna S
Tonna V
Drosera MS Magna BD
Magnaglide D
Mobil Cut
مته شکیب Torcula Pneuma RD Enviro Oil Mobil Cut 202
تراش اترک MF Dromus B Lactuca MS Cooledge BI Mobil Met 760 Series
Lubricool Vulsol MS Syntilo 1023
برش اسکروماشین Garia D Valona St Ilobroach 13
آبکار
آبکاری ویژه
کوئیچینگ Voluta C Drasta C Iloquench 395 MobilTherm
آبکار گرم کوئیچینگ 150 Voluta H
Voluta VH
Drasta H Iloquench Mobil SHC Cibus
حرارت حرارت HT Thermai Series Seriola 2100
Seriola 1510
Perfecto HT5
JVHKS Thermia B Seriola 1510 Mobilect UNIVOLT N61B
Cylinder Oil
ترانس II Diala B Isovoltine II Transformer Oil
بهران کاویان Valvata J Cyl Cresta Series
تایر 840
تایر 845
رابر 840 Catnex S Torilis
تایر 290 تایر 290
تایر 250 تایر 250